2023

Steen Hansen

Photo: Kristine Koed – 2022

Dec. 2023

December

PSA er steget til 0,3 – Nye blodprøver i slutningen af marts, vil have indflydelse på evt. nyt behandlingsforløb.

December

PSA has increased to 0,3 – New blod tests at the end of March will have an impact on any new course of treatments.

Oktober

Mit PSA er desværre målbart igen 0,2

October

Unfortunately my PSA is measurable again 0,2

August

Efter to måneder uden hormonbehandling, er bivirkningerne næsten aftaget, og jeg føler mig mere normal igen.

Jeg skal have taget kontrol PSA om 2, og om 4 måneder, efterfulgt af lægesamtale.

August

After two months without hormone treatment the side effects have almost subsided and I feel more normal again.

I must have a PSA checkup in 2 and in 4 months time followed by a doctors appointment.


Juni

PSA er heldigvis fortsat ikke målbart, men bivirkningerne er uændret ret voldsomme.

Jeg stopper hormonbehandlingen i to mdr.. Det vil så vise sig, om PSA stadigvæk ikke er målbart, og hvordan jeg ellers har det.

June

Fortunately PSA is still not measurable, but the side effects are still pretty wild.

I stop the hormon treatment for two months. It will then appear whether the PSA is still not measurable, and howI feel otherwise.

Marts.

Hormonbehandlingens bivirkninger var voldsomme, og dosis blev reduceret til 1 pille hver anden dag. Ved PSA tjek 4 uger senere var PSA ikke målbart. Bivirkningerne er delvis aftaget, men jeg har stadigvæk en svingende kraftesløshed. Næste tjek er til juni.

March.

The side effects of the hormone treatment were severe, and the dose was reduced to 1 pill every other day. At checkup 4 weeks later PSA was not measurable. The side effects have partially subsided but I still have fluctuating weakness. The next checkup is in June.

Februar.

Jeg er mega glad og lettet.

Hormonbehandlingen har været effektiv. Allerede efter en måned er mit PSA tal faldet til 0,1 fra det kritiske 1,2. Det er samme status som i 2019, hvor PSA første gang var målbart efter operationen i 2014.

Det er en psykisk lettelse, efter jeg siden 2014 har gået med frygt for tilbagefald. Det sidste halve år har jeg taget antidepressiv medicin. Det er slut nu, og jeg slipper for ikke uvæsentlige bivirkninger.

Skønt at gå foråret i møde med denne positive udvikling.

February.

I’m very happy and relieved. The hormone treatment has been effective. Already after one month my PSA number has dropped to 0,1 from the critical 1,2. It is the same status as in 2019 when the PSA was first targeted after the operation in 2014.

I have been taking anti-depresseants for the past 6 months. It is over now and I don’t have to suffer from unimportant side effects.

Very nice to meet the spring with this positive development.

Vendepunkt – Turning Point

Januar.

Desværre er mit PSA infektionstal fordoblet inden for 9-10 mdr. Jeg er derfor startet på behandling med Bicalutamid. Det er et antihormon, som virker ved at blokere effekten af det mandlige kønshormon på prostatakræftcellerne. Herved hæmmes kræftcellerne, så væksten mindskes eller ophører. Første kontrol på Rigshospitalet er allerede i februar, og jeg har kontrolaftaler i juni og dec. 2023.

January.

My PSA infection rate unfortunately has doubled within 9-10 months. Therefore I have started treatment with Bicalutamid. It is an anti-hormone that works by blocking the effect of male sex hormone on the prostate cancer cells. This inhibits the cancer cells so that growth is reduced or stopped. The first check at Rigshospitalet is already in February, and I have control agreements in June and Dec. 2023.